ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DERBY CYCLE WERKE GMBH (AVV)

VERSIE 6/2016

 

DOWNLOAD PDF

 

tevens geldig voor alle leveringen en diensten van de volgende ondernemingen: Raleigh Univega GmbH, Cervélo Europe GmbH, NW Sportgeräte Vertriebs-GmbH.

Deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn onderdeel van al onze aanbiedingen en contracten betreffende leveringen en diensten met ondernemingen, met inbegrip van huidige en toekomstige zakenrelaties. Andersluidende afspraken, met name algemene voor waarden van onze klanten, evenals nevenafspraken zijn slechts rechtsgeldig na onze schriftelijke toestemming.

 

1. Aanbod, sluiting overeenkomst en documentatie

1.1 Ons aanbod en onze kostenbegrotingen zijn vrijblijvend. We zijn slechts verplicht die leveringen en/of prestaties te verrichten, die daarin uitdrukkelijk zijn gespecificeerd.

1.2 Overeenkomsten komen pas tot stand, indien wij de door ons ontvangen opdrachten/bestellingen schriftelijk hebben geaccepteerd, de door ons ontvangen acceptatieverklaringen schriftelijk hebben bevestigd of het door de klant bestelde voorwerp van levering of prestatie door ons is geleverd of verricht. Hetzelfde geldt voor aanvullingen of wijzigingen van overeenkomsten.

1.3 Alle door de klant verstrekte gegevens (bijv. technische beschrijvingen, tekeningen, afbeeldingen, gegevens inzake kleur, afmetingen en gewicht) berusten op normen die in de branche gebruikelijk zijn. Wij hebben te allen tijde het recht om wijzigingen in deze gegevens en in de voorwerpen van levering zelf (bijv. B. constructie- of vormwijzigingen, kleurafwijkingen) aan te brengen, voor zover de afwijking voor de klant redelijkerwijs acceptabel is. Bij goederen die aan normvereisten moeten voldoen gelden de in de normbladen toegestane afwijkingen. Wij behouden ons het recht voor, bij eventuele leveringsproblemen bij de fabrikant van componenten - met het oog op het vermogen om te leveren - uit te wijken naar gelijkwaardige fabrikanten.

1.4 Wij behouden ons alle eigendoms-, auteurs- en overige naburige rechten voor ten aanzien van alle documentatie die wij de klant ter beschikking hebben gesteld. Zonder onze voorafgaande toestemming mag deze documentatie op geen enkele wijze gebruikt worden voor doeleinden die geen verband houden met de overeenkomst, met name mag deze niet worden verveelvoudigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Desgevraagd dient zij ons onmiddellijk te worden teruggegeven.

 

2. Afspraken en termijnen

2.1 Termijnen beginnen te lopen vanaf de datum van onze schriftelijke acceptatieverklaring of bevestiging, maar niet voordat de klant alle noodzakelijke voorwaarden (bijv. overeengekomen financieringstoezeggingen) heeft vervuld en voordat eventueel opeisbare betalingen zijn voldaan.

2.2 Termijnen worden op passende wijze verlengd, indien de overeenkomst met onze klant wordt gewijzigd of aangevuld of indien onze klant zijn medewerkingsplichten niet tijdig nakomt.

2.3 Afspraken en termijnen zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk werden overeengekomen. Overmacht en andere buitengewone omstandigheden zoals met name arbeidsconflicten, overheidsmaatregelen en verkeersstoringen, om het even of deze zich voordoen bij ons of bij onze leveranciers, bevrijden ons hetzij voor de duur van de uitwerkingen hiervan of in zijn geheel van de leverings-/ prestatieverplichting, voor zover deze omstandigheden leiden tot blijvende onmogelijkheid van de prestatie. Een eventueel overeengekomen contractuele boete geldt onder deze omstandigheden als niet verbeurd.

 

3. Prijzen

3.1 Onze prijzen zijn netto in euro af fabriek, exclusief kosten voor in de branche gebruikelijke verpakking, exclusief transport en overige bijkomende kosten en exclusief omzetbelasting in de betreffende wettelijke hoogte op de dag van levering. Kosten voor verpakkingen en vervangende verpakkingen, bijv. voor een onverpakt geleverd reparatieapparaat, worden door ons als kostprijs doorberekend.

3.2 Wij wijzen onmiddellijk op afwijkingen van ons oorspronkelijke aanbod, met name van loon- materiaalprijs- dan wel energieverhogingen. De prijsbepaling vindt plaats op basis van de prijzen die gelden op de dag van bestelling.

3.3 Indien de prijzen of overige voorwaarden zijn gewijzigd, wordt dit in de schriftelijke orderbevestiging meegedeeld. Indien hiertegen niet binnen 8 werkdagen, te rekenen vanaf datum orderbevestiging, bezwaar wordt gemaakt, wordt bindend aangenomen dat de klant akkoord gaat met de prijswijziging en vindt levering plaats op basis van deze prijs. Indien tussen opdrachtaanvaarding en de overeengekomen leverdatum meer dan 4 maanden ligt, zijn wij ook na sluiting van de overeenkomst gerechtigd de prijzen in geval van loon-, materiaalprijs- dan wel energieverhoging naar redelijkheid aan te passen. Indien bij overeenkomsten, waarbij een levering/prestatie dient plaats te vinden in een periode die vier maanden na het sluiten van de overeenkomst ligt, bij ons in de periode tussen sluiting en nakoming van de overeenkomst kostenverhogingen plaatsvinden, hebben wij het recht een dienovereenkomstig verhoogde prijs te vragen.

3.4 Wij behouden ons het recht voor om bij het niet realiseren van de contractuele omzet een nabelasting te heffen.

 

4. Betalingen

4.1 Alle betalingen dienen hetzij bij overgave van het voorwerp van levering/prestatie aan de klant hetzij binnen dertig dagen na ontvangst van onze gereedmelding en/of onze rekening onverminderd aan ons te worden verricht, al naar gelang welk tijdstip vroeger is ingetreden.

4.2 Indien de klant met een betaling in verzuim is, worden alle andere vorderingen direct opeisbaar, zonder dat hiervoor een afzonderlijke ingebrekestelling nodig is.

4.3 Indien een betaling in termijnen is overeengekomen en de klant met twee opeenvolgende termijnen geheel of gedeeltelijk in verzuim is, wordt het volledige restbedrag direct opeisbaar. De klant komt uiterlijk met de aanmaning in verzuim. Indien voor de prestatie een tijd volgens de kalender is bepaald, komt de klant ook zonder aanmaning onmiddellijk in verzuim, indien hij niet binnen de vastgestelde termijn betaalt.

4.4 Wissels en cheques accepteren wij slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming en onder voorbehoud van hun disconteerbaarheid. Alle discontokosten en overige kosten zijn voor rekening van de klant en dienen onmiddellijk aan ons te worden vergoed. Crediteringen van wissel- of chequebedragen vindt eerst dan plaats, indien ons de tegenwaarde daarvan zonder voorbehoud ter beschikking staat.

4.5 Wij hebben het recht onze klanten vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen ter hoogte van 9 % p.j. boven de dan geldende rentevoet conform § 247 BGB, vermeerderd met eventuele provisie en kosten. Het verhaal van een hogere schade behouden wij ons uitdrukkelijk voor.

4.6 We hebben het recht om voor geplaatste orders (orders vooraf) een waarborg ter waarde van 50% op de ordersom van de klant te vragen, in het bijzonder als vanwege de kredietverzuimverzekering geen of een ontoereikende kredietlimiet gegarandeerd wordt resp. het kredietlimiet werd opgeheven of de klant zijn delcrederebescherming verliest (bijv. uitsluiting uit een inkoopcoöperatie).

4.7 De annulering van de voororder resp. van onderdelen daaruit, is slechts mogelijk na schriftelijke aanmaning bij te late of uitblijvende levering, waarbij een redelijke naleveringstermijn is vastgelegd. Mocht de klant op eigen verzoek de levering laten blokkeren, dan zijn wij gerechtigd de producten uit de geblokkeerde opdrachten elders te verkopen en uit te leveren. De klant verliest daardoor zijn aanspraak op een uitlevering van de gereserveerde resp. reeds bindend bestelde producten. De plicht tot aanvaarding blijft onverminderd gelden, voor zover geen verwerking op andere wijze door ons heeft plaatsgevonden. Bij het niet aanvaarden behouden wij ons het recht voor een annuleringsvergoeding te vragen.

4.8 Voor leveringen en prestaties aan klanten in het buitenland geldt als uitdrukkelijk overeengekomen, dat alle kosten van rechtsvervolging door de leverancier in het geval van betalingsverzuim van de klant, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de klant zijn. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen klanten in het buitenland steeds vooraf te betalen.

4.9 Als de klant een incassomachtiging aan de betalingsontvanger heeft afgegeven, waarmee hij de betalingsontvanger machtigt, betalingen van zijn bankrekening middels incasso te innen, dan wijst hij daarmee tegelijkertijd de bank aan, die door de betalingsontvanger gecontracteerd is om zijn bankrekening met de betreffende bedragen te debiteren. Met de incassomachtiging autoriseert de klant jegens zijn bank de inning van debetnota‘s van de betalingsontvanger. Deze incassomachtiging geldt als SEPA Direct Debit mandaat (Europese Incasso). De zinnen 1 t/m 3 gelden ook voor incassomachtigingen die voor de inwerkingtreding van deze bepalingen door de klant zijn afgegeven.

4.9a De klant kan bij een geautoriseerde betaling op basis van een SEPA-incasso binnen een termijn van acht weken vanaf de datum van de debitering van zijn bankrekening door de bank, zonder opgave van redenen de terugbetaling van het gedebiteerde bedrag eisen. Eventuele vorderingen tot betaling van de betalingsontvanger jegens de klant blijven onverminderd van kracht.

 

5. Overdracht van rechten, retentierechten en doorverkoop.

5.1 De klant heeft niet het recht aanspraken jegens ons zonder onze schriftelijke toestemming over te dragen aan derden.

5.2 De klant mag slechts met die tegenvorderingen verrekenen, die niet worden betwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

5.3 Het uitoefenen van een retentierecht door de klant wegens aanspraken die op een andere contractuele relatie berusten, is uitgesloten. Voor zover de klant het recht heeft een retentierecht uit te oefenen, mag dit slechts worden uitgeoefend voor zover het teruggehouden bedrag overeenkomt met de waarde van het als gebrekkig gereclameerde deel van de levering; dit laat onverlet de werking van § 320 lid 2 BGB.

5.4 Indien de klant met de betaling van een rekening met meer dan twee weken in verzuim is, indien ten aanzien van het vermogen van de klant faillissement is aangevraagd, indien de klant ter schuldenregeling een buitengerechtelijke procedure heeft opgestart of heeft opgehouden te betalen of indien andere omstandigheden bekend worden, die de kredietwaardigheid van de klant wezenlijk verminderen en de verrichting van de door de klant verschuldigde tegenprestatie in gevaar lijkt te zijn, hebben wij het recht voor nog uitstaande leveringen, met termijnstelling van minstens een week, zekerheid te verlangen door vooruitbetaling of door bankgarantie, al naar keuze van de klant, en onze prestatie op te schorten totdat zekerheid is gesteld. Na een vruchteloze afloop van een redelijke uiterste termijn hebben wij voorts het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. Bovendien kunnen we in dit geval de bevoegdheid tot doorverkoop met machtiging tot automatische afschrijving volgens de nummers 7.3 en 7.5 evenals het recht van be- of verwerking, verbinding en vermenging van reeds verrichte leveringen of prestaties volgens nummer 7.2 herroepen en de teruggave van de leveringen of prestaties verlangen.

5.5 Verkoop aan doorverkopers is slechts toegestaan, indien de doorverkoper zijnerzijds beschikt over plaatsgebonden winkelruimte. De doorverkoper moet bovendien worden verplicht, zijnerzijds ook doorverkopers hiertoe te verplichten.

5.6 De klant zou zich in principe moeten richten naar de niet-bindende prijsaanbevelingen, ook en juist bij verkoop via internet. Een link naar andere internetaanbieders moet vooraf met ons worden afgestemd, opdat gezamenlijk achterhaald kan worden of dit voor de handelaar verkoop-technisch zinvol lijkt. Prijsdalingen voor het wegwerken van voorraden aan het einde van het seizoen zouden met het oog op de waarde en betekenis van het merk niet vóór 1 augustus van het daarop volgende jaar doorgevoerd moeten worden.

5.7 Voor zover een handelaar een exclusief distributiegebied krijgt toegewezen, zal hij zich onthouden van actieve verkoop buiten dit overeengekomen gebied.

5.8 Indien de klant ondanks herhaalde sommaties na het verstrijken van de overeengekomen levertermijn de producten met een door hem aangeleverd label, merk of een ander door hem aangeleverd merkteken (handelsmerk of eigen merk van de klant) niet afneemt, hebben wij het recht om, na een desbetreffende verklaring in een laatste verzoek, de producten te gelde te maken; het door de klant aangeleverde merkteken hoeft niet te worden verwijderd en mag aldus voor het te gelde maken van de conform de overeenkomst geproduceerde goederen door ons worden ingezet of gebruikt.

 

6. Plaats van uitvoering/risico-overgang

6.1 Plaats van uitvoering voor alle door ons te verrichten leveringen en prestaties is Cloppenburg.

6.2 Wij hebben het recht deelleveringen en -prestaties te verrichten, voor zover deze voor de klant redelijkerwijs acceptabel zijn.

6.3 Het risico van alle door ons verrichte leveringen en prestaties gaat met het verlaten van de levering of prestatie van onze fabriek (EXW Cloppenburg INCOTERMS 2010) over op de klant en wel ook dan, wanneer wij nog verdere prestaties (bijv. transport of overbrenging) op ons hebben genomen.

6.4 Indien de levering of prestatie onze fabriek vertraagd verlaat, om redenen die voor rekening komen van de klant, of indien de klant op enige andere wijze in schuldeisersverzuim komt, gaat het risico over op de klant.

6.5 Indien door ons een produktieopdracht voor een nader omschreven hoeveelheid fietsen of andere producten wordt uitgevoerd en de klant de goederen niet tijdig afneemt, hebben wij het recht de klant een termijn ter afname te stellen van 14 dagen. Met deze termijnstelling kan de verwijzing worden verbonden, dat in geval van niet-afname de goederen aan derden mogen worden verkocht dan wel anderszins door ons te gelde mogen worden gemaakt. Eventueel lagere opbrengsten dienen door de klant te worden vergoed.

6.6 Ingeval van een aantoonbare verslechtering van de solventie van de klant, onder anderen in het geval van een betalingsachterstand van meer dan 10 dagen, de aanvraag van een insolventieprocedure, hetzij een buitengerechtelijke procedure voor het vereffenen van schulden, zijn wij gerechtigd om de ons opgedragen levering/dienst te weigeren, totdat de klant de tegenprestatie levert en onze opeisbare vorderingen - ook op basis van eventuele andere transacties van een lopende zakelijke relatie – voldoet, dan wel zekerheid hiervoor heeft verstrekt. De zekerheid kan ook bestaan in de vorm van een vooruitbetaling vóór uitlevering. Voor het geval dat een dergelijke vooruitbetaling niet binnen 10 dagen plaatsvindt, kunnen wij de rechten conform 6.5 op alternatieve verkoop en schadevergoeding voor eventueel lagere opbrengsten dienovereenkomstig uitoefenen.

6.7 Wij zijn gerechtigd in het kader van de controle van de kredietwaardigheid van de klant bankinformatie op te eisen bij de bank van de klant. Een speciale toestemming van de klant is daarvoor niet nodig.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde voorwerpen van levering of prestatie blijven ons eigendom tot het moment van volledige en definitieve voldoening (d.w.z. pas na definitieve vrijwaring ook van elke vorm van mede-aansprakelijkheid voor wissels of cheques) van alle uit de zakelijke relatie voortvloeiende vorderingen, om het even uit welke rechtsgrond (voorbehoudsgoederen). Hetzelfde geldt verder ten aanzien van toekomstige of voorwaardelijke vorderingen die voortvloeien uit in het kader van de zakelijke relatie gelijktijdig of later gesloten overeenkomsten. Bij lopende rekening dient het eigendomsvoorbehoud als waarborg voor onze vordering uit een rekening-courant verhouding.

7.1 Be- en verwerking van de voorbehoudsgoederen geschiedt in de zin van § 950 BGB voor ons als producent, zonder ons te verplichten. De te be- of verwerkende levering of prestatie geldt als voorbehoudsgoed als waarborg voor onze aanspraken in de zin van nummer 7.1. Bij be-/verwerking, verbinding of verwerking van de voorbehoudsgoederen door de klant met andere goederen die niet ons eigendom zijn, hebben wij de mede-eigendom van het nieuwe product, naar evenredigheid van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen ten opzichte van de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen. In het geval dat ons eigendom van de voorbehoudsgoederen door verbinding, vermenging of be-/verwerking van de voorbehoudsgoederen vervalt, draagt de klant reeds nu de hem toekomende eigendomsrechten op het nieuwe product of de nieuwe zaak ter hoogte van de waarde van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen aan ons over en houdt deze voor ons als zorgvuldig koopman kosteloos onder zich. De eigendomsrechten die hierop ontstaan gelden eveneens als voorbehoudsgoederen als waarborg van onze aanspraken in de zin van nummer 7.1.

7.3 Zolang de klant niet in betalingsverzuim is, mag hij de voorbehoudsgoederen in het gebruikelijke handelsverkeer en slechts met hantering van zijn normale algemene voorwaarden verkopen, onder de voorwaarde dat tegelijkertijd de uit de doorverkoop voortvloeiende vorderingen conform de nummers 7.4 tot 7.6 op ons overgaan. De klant is niet gerechtigd anderszins te beschikken over de voorbehoudsgoederen en met name kan hij deze niet verpanden of in eigendom tot zekerheid overdragen. Voornoemde bevoegdheid kan door ons in de onder nummer 5.4 opgesomde gevallen evenals bij schending van de voornoemde verplichtingen worden herroepen. In het geval van herroeping is het de klant eveneens niet toegestaan de voorbehoudsgoederen te be- en verwerken en deze te verbinden of te vermengen met andere goederen.

7.4 De vorderingen en overige aanspraken, inclusief alle bijkomende rechten van de klant voortvloeiend uit doorverkoop van de voorbehoudsgoederen, worden reeds nu, d.w.z. met het overeenkomen van deze AV, aan ons overgedragen; wij nemen de overdracht hiermee aan. Zij dienen in gelijke mate als waarborg voor onze aanspraken als de voorbehoudsgoederen. Indien de voorbehoudsgoederen tezamen met andere, niet door ons geleverde goederen worden verkocht door de klant, wordt hiermee de vordering uit doorverkoop naar evenredigheid van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen ten opzichte van de factuurwaarde van de andere goederen overgedragen. Bij de verkoop van goederen, waarvan wij mede-eigendomsaandelen conform nummer 7.2 hebben, wordt ons hiermee een met ons mede-eigendomsaandeel overeenkomend deel overgedragen.

7.5 Zolang de bevoegdheid tot doorverkoop niet is herroepen, de klant aan zijn betalingsverplichtingen jegens ons voldoet en hij geen overige essentiële contractuele verplichtingen schendt, heeft de klant het recht vorderingen voortvloeiend uit de doorverkoop te innen. De klant is niet gerechtigd tot overdracht of verpanding van vorderingen aan derden - hierbij inbegrepen de verkoop van vorderingen aan factoring-banken. De klant dient ons er onmiddellijk van op de hoogte te stellen indien de uitoefening van onze rechten door derden wordt gehinderd, onder verstrekking van de voor interventiemaatregelen noodzakelijke documentatie. Eventueel uit een interventie voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant.

7.6 Na herroeping van de bevoegdheid tot doorverkoop en/of de machtiging tot automatische afschrijving is de klant op ons verzoek verplicht om informatie te verstrekken over de voorraad voorbehoudsgoederen en overgedragen vorderingen. Voor zover wij dit niet zelf doen, dient hij zijn afnemers te informeren over de overdracht aan ons en dient hij ons de voor de inning noodzakelijke documentatie te verstrekken. Verder kunnen wij, indien de klant met zijn betalingsverplichting jegens ons langer dan twee weken in verzuim is, de uitgifte van de voorbehoudsgoederen verlangen en de aan ons overgedragen vorderingen en overige aanspraken innen. Voorts kunnen wij de voorbehoudsgoederen ter voldoening van onze aanspraken verkopen, zodra wij de overeenkomst hebben ontbonden of de voorwaarden voor het vorderen van schadevergoeding wegens niet-nakoming zijn vervuld. Het beroep op het eigendomsvoorbehoud en in het bijzonder de terugname van de voorbehoudsgoederen, geldt slechts dan als ontbinding van de overeenkomst, als wij dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaren. Onder voornoemde voorwaarden vervalt het recht van de klant op bezit van de voorbehoudsgoederen. In voornoemde gevallen hebben wij het recht om na voorafgaande aankondiging en termijnstelling het bedrijf van de klant te betreden en de voorbehoudsgoederen af te halen.

7.7 Indien de realiseerbare waarde van de bestaande zekerheden de beschermde vorderingen in totaal met 10 (tien) honderdste delen overschrijdt, zijn wij op verzoek van de klant in zoverre verplicht tot vrijgave van zekerheden naar onze keus.

 

8. Aansprakelijkheid voor gebreken

8.1 Voor gebreken aan door ons geleverde producten of verrichte prestaties, die ons binnen de in nummer

8.2 genoemde termijnen schriftelijk door klanten worden meegedeeld en aantoonbaar zijn terug te voeren op aan ons toe te rekenen materiaal- of constructiefouten of andere gebrekkige prestaties, geven wij uitsluitend in zoverre garantie, dat wij naar keuze hetzij het product in onze fabriek herstellen of producten / vervangende onderdelen af fabriek naleveren die vrij zijn van gebrek. Een verlaging van de betaling (vermindering) of de ongedaanmaking van de overeenkomst (ontbinding) kan de klant slechts verlangen, indien vervangende levering of herstel in het voorkomende geval niet mogelijk is, ondanks schriftelijk verzoek van de klant met redelijke termijnstelling verwijtbaar achterwege blijft, of indien het herstel herhaaldelijk is mislukt.

8.2. De klant is verplicht elk gebrekkig functioneren van componenten terstond, in geval van zichtbare gebreken bij aanname en in geval van verborgen gebreken binnen 5 dagen na ontdekking, te melden bij de klantendienst van Derby Cycle. Schending van deze verplichting heeft verlies van de garantierechten tot gevolg. Transportschades dienen in geval van zichtbare gebreken bij aanname en in geval van verborgen gebreken 5 dagen na levering schriftelijk aan de klantendienst van Derby Cycle te worden meegedeeld.

8.3 Voor zover de koopprijs nog niet volledig is voldaan, zijn wij slechts verplicht tot herstel of vervangende levering over te gaan na betaling door de klant van een, gelet op het gebrek, passend gedeelte van de opeisbare betalingen.

8.4 Indien uit het onderzoek van een reclamatie blijkt, dat er geen sprake is van een garantiegeval, dan worden de reparatie- en onderzoekskosten aan de klant in rekening gebracht op basis van onze desbetreffende toepasselijke reparatietarieven.

8.5 Onze aansprakelijkheid voor gebreken vervalt, indien de geleverde producten of verrichte prestaties gewijzigd, onjuist behandeld, be- of verwerkt worden. Onze aansprakelijkheid voor gebreken vervalt ook, indien een bij de goederen gevoegd of de klant ter beschikking gesteld overgaveprotokol niet of niet volledig is ingevuld. Voor zover goederen, die bestemd zijn voor consumenten, niet rechtstreeks door de klant aan een consument worden doorverkocht, dient de klant zijn afnemer een dienovereenkomstige verplichting op te leggen.

8.6 Eventuele garantieaanspraken van de klant verjaren 12 maanden na risico-overgang.

8.7 De klant heeft geen aanspraken wegens gebrekkigheid en/of andere aanspraken jegens ons in het geval van gebruikelijke slijtage of normale slijtage van aan slijtage onderhevige onderdelen.

8.8. Regresaanspraken conform §§ 478, 479 BGB bestaan slechts voor zover het gebruik van de garantie door de consument gerechtvaardigd was en slechts in de wettelijke omvang, niet echter voor niet met ons afgestemde coulantieregelingen, en onder de voorwaarde dat de regeresgerechtigde zijn eigen verplichtingen en in het bijzonder de reclamatieplichten in acht heeft genomen.

8.9 Voor juridische gebreken gelden de voornoemde regelingen dienovereenkomstig.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1. Aanspraken op kosten- en schadevergoeding van de klant van welke aard dan ook, ook voor zover dergelijke aanspraken samenhangen met het garantierecht van de klant, zijn uitgesloten. Dit geldt niet 

  • als wij opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld of
  • indien het gaat om schade die voortvloeit uit schending onzerzijds van wezenlijke contractuele verplichtingen of
  • indien het gaat om aansprakelijkheid voor overlijden, letsel- of gezondheidsschade of
  • indien wij dwingend aansprakelijk zijn door een hoedanigheidsgarantie of volgens het Produkthaftungsgesetz.

9.2 Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen, waarvan de schending het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, bijv. bij ernstig verzuim, bij niet onaanzienlijke schending van medewerkings-, informatie- of geheimhoudingsplichten of bij niet onaanzienlijke schending van verplichtingen waarmee de overeenkomst staat of valt. In het geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is onze aansprakelijkheid beperkt tot karakteristieke voorzienbare schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

9.3 De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor onze medewerkers.

9.4 Met de vorenstaande regelingen ter beperking van onze aansprakelijkheid is geen omkering van de bewijslast ten nadeel van de klant verbonden.

9.5 Indien ons producten ter bewaring worden gegeven, vindt deze bewaring plaats voor risico en rekening van de klant. Voor zover niet anders is overeengekomen, is de klant verplicht ons voor deze opslag de daarvoor gebruikelijke vergoeding van een commercieel opslagbedrijf te betalen.

9.6 Indien de klant de door ons geleverde voorwerpen van levering/prestatie in het buitenland doorlevert, dient de klant in eigen verantwoordelijkheid alle in zoverre van toepassing zijnde juridische bepalingen, in het bijzonder de douane- en exportvoorschriften, in acht te nemen.

 

10. Gegevensbescherming

Wij hebben het recht gegevens over onze klanten geautomatiseerd op te slaan en deze volgens de wettelijke bepalingen voor onze bedrijfsmatige doeleinden te verwerken en te gebruiken.

 

11. Geheimhouding

De klant zal alle in het kader van de samenwerking ontvangen informatie over onze producten en de overeengekomen condities, hoeveelheden evenals andere transacties met de klant strikt vertrouwelijk behandelen, voor zover deze informatie niet algemeen bekend is. De geheimhoudingsplicht geldt ook na beëindiging van de overeenkomst. Alle door schending van deze plichten ontstane schade dient door de klant te worden vergoed.

 

12. Bevoegde rechtbank/toepasselijk recht

12.1 Bij uitsluiting bevoegde rechtbank van beide partijen voor alle direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen - ook uit aktes, wissels en cheques - is de voor onze maatschappelijke zetel bevoegde rechtbank. Wij behouden echter het recht aanspraken jegens de klant ook voor de rechtbank aanhangig te maken binnen wiens rechtsgebied zich de woonplaats, de maatschappelijke zetel of het vermogen van de klant bevindt.

12.2 Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van 11.04.1980 (CISG).

 

13. Overige bepalingen 

13.1 In het grensoverschrijdende goederenverkeer gelden in afwijking van het eigendomsvoorbehoud (nr. 7 van de AV) de volgende regelingen:

  1. Het voorwerp van de levering blijft tot volledige betaling ons eigendom, voor zover een eigendomsvoorbehoud volgens het toepasselijk recht rechtsgeldig is.
  2. Op ons verzoek dient de klant ons uitvoerig te ondersteunen bij onze bemoeiingen, ons eigendomsrecht ten aanzien van de levering in het betreffende land te beschermen.
  3. Het eigendomsvoorbehoud laat de bepalingen over de risico-overgang onverlet.

13.2 Wij hebben het recht onze uit leveringen en prestaties voortvloeiende vorderingen wegens financieringsdoeleinden over te dragen.

13.3 Transportverpakkingen: De klant zorgt in eigen verantwoordelijkheid voor de verwijdering dan wel de verwerking van de verpakkingen - ook voor ons als producent. Door de hoogwaardigheid van de transportverpakkingen kan bij verwerking normaliter een zekere opbrengst worden bereikt. Eventueel ontstane uitgaven worden met de vergoeding bij de berekening van de kosten voor verpakkingen als vereffend beschouwd.

13.4 Indien afzonderlijke bepalingen ongeldig zijn of worden, dan worden de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. Partijen zullen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling, die het economisch of juridisch doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert.